SERVICEVOORWAARDEN

AKKOORD MET VOORWAARDEN
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en HIMOBIKES (“Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), met betrekking tot uw toegang naar en gebruik van de website Himobikes.com, evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, gelinkt of anderszins daarmee verbonden is (gezamenlijk de “Site”). U gaat ermee akkoord dat u, door de Site te bezoeken, al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze gebruiksvoorwaarden, dan is het u uitdrukkelijk verboden de site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum 'Laatst bijgewerkt' van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en aanvaard te zijn door de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de Site dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten zouden worden onderworpen, mag u dat niet doen. gebruik deze site. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd zou zijn met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich daarvoor registreren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, service merken en logo's die daarin zijn opgenomen (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site aangeboden “AS IS”. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend op en op de Site, de Inhoud en de Merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN
Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie onmiddellijk bijwerken indien nodig; (3) u beschikt over de rechtsbevoegdheid en u stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent niet minderjarig in het rechtsgebied waarin u woont; (5) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de Site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site geen toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE
Het kan zijn dat u zich moet registreren bij de Site. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we, naar eigen goeddunken, vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om niet:

Systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en/of de inhoud die daarin is opgenomen.
Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.
Gebruik alle informatie verkregen van de Site om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
Gebruik de Site op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.
Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten aan te bieden.
Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de Site.
Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij wordt verstoord of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.
Zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van alle inhoud.
Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
Verkoop of anderszins overdragen van uw profiel.
Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (ook wel “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms” genoemd).
De Site of de netwerken of diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u.
Probeer alle maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site of enig deel van de Site te voorkomen of te beperken.
Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
Tenzij dit het resultaat is van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, mag u elk geautomatiseerd systeem gebruiken, starten, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline reader die toegang krijgt tot de Site, of het gebruiken of starten van ongeautoriseerde scripts of andere software.
Maak gebruik van een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Site.
Geen ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
Gebruik de Site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Site en/of de Inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN
De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of inhoud en materialen naar ons of op de Site uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Site wordt overwogen en deze Gebruiksvoorwaarden.
3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen op elke gewenste manier mogelijk te maken door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespellen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
7. Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, in diskrediet te brengen, te intimideren of te misbruiken.
8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen te bevorderen.
9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
10. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal waarin om persoonlijke informatie wordt gevraagd van iemand onder de 18 jaar of waarin mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier worden uitgebuit.
12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
14. Uw bijdragen zijn op geen enkele andere wijze in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.
Elk gebruik van de Site dat in strijd is met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGELICENTIE
Door uw bijdragen op enig deel van de site te plaatsen of bijdragen toegankelijk te maken voor de site door uw account van de site te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om te verlenen, om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, cachen, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke bijdragen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw imago en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken te maken van dergelijke bijdragen, of deze in andere werken op te nemen, en om sublicenties voor het voorgaande te verlenen en goed te keuren. Het gebruik en de distributie mag plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet op andere wijze in uw Bijdragen zijn beweerd.

Wij claimen geen enkel eigendom over uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied op de site levert. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontslaan van alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

We hebben het recht om, geheel naar eigen goeddunken, (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om eventuele Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op geschiktere locaties op de Site te plaatsen; en (3) om eventuele bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN
We kunnen u gebieden op de site aanbieden waar u recensies of beoordelingen kunt achterlaten. Wanneer u een recensie plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag niet verbonden zijn met concurrenten als u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, afwijzen of verwijderen. We hebben absoluut geen verplichting om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen als aanstootgevend of onnauwkeurig beschouwt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze aangesloten bedrijven of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, op welke manier dan ook te verzenden, weer te geven, uit te voeren, en/of alle inhoud met betrekking tot recensies distribueren.

SOCIALE MEDIA
Als onderdeel van de functionaliteit van de Site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe dienstverleners (elk account wordt een ‘Externe Account’ genoemd) door: (1) uw Externe Account op te geven inloggegevens via de Site; of (2) ons toegang verlenen tot uw Derdenaccount, zoals toegestaan ​​onder de toepasselijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk Derdenaccount. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de inloggegevens van uw Derden-account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Derden-account, zonder dat u enige van de algemene voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Account van derden, en zonder ons te verplichten kosten te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen opgelegd door de externe dienstverlener van de Account van derden. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) wij toegang hebben tot de inhoud die u heeft verstrekt aan en opgeslagen in uw account van derden (het “sociale netwerk”), en deze beschikbaar kunnen stellen (indien van toepassing). Content”) zodat deze beschikbaar is op en via de Site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot eventuele vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie indienen bij en ontvangen van uw Externe Account voor zover u op de hoogte wordt gesteld wanneer u linkt uw account bij het Derdenaccount. Afhankelijk van de externe accounts die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u in dergelijke externe accounts hebt ingesteld, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw externe accounts plaatst, beschikbaar zijn op en via uw account op de site. Houd er rekening mee dat als een externe account of bijbehorende dienst niet meer beschikbaar is of als onze toegang tot een dergelijke externe account wordt beëindigd door de externe dienstverlener, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U heeft op elk moment de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de Site en uw externe accounts uit te schakelen. HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET DE DERDE DIENSTVERLENERS DIE AAN UW DERDE ACCOUNTS ZIJN GEKOPPELD, UITSLUITEND WORDT BEHEERD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE DERDE DIENSTVERLENERS. We doen geen moeite om de inhoud van sociale netwerken voor welk doel dan ook te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud van sociale netwerken. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van een derde partij en tot uw lijst met contactpersonen die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tablet, uitsluitend met het doel u te identificeren en u te informeren over de contactpersonen die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken. . U kunt de verbinding tussen de Site en uw Externe Account deactiveren door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die via een dergelijk account van derden is verkregen, te verwijderen, met uitzondering van de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

INDIENINGEN
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (“Inzendingen”) die u aan ons verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom zullen worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw Inzendingen.

SITE BEHEER
Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, de toegang daartoe beperken, de beschikbaarheid ervan beperken of deze uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site verwijderen of anderszins uitschakelen; en (5) de Site anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID
Wij vinden gegevensprivacy en -beveiliging belangrijk. Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u de Site bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, draagt ​​u door uw voortgezette gebruik van de Site uw gegevens over naar de Verenigde Staten, en u gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

INBREUK OP AUTEURSRECHTEN
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via de onderstaande contactgegevens (een “Melding”). Er wordt een kopie van uw Kennisgeving verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u op grond van de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een wezenlijke verkeerde voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal op de Site of waarnaar wordt gelinkt inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

DUUR EN BEËINDIGING
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE TE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN), AAN WELKE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK. OM GEEN ENKELE REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF VOORSCHRIFT. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en voorlopige schadevergoeding.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Het is mogelijk dat we hardware-, software- of andere problemen ervaren of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins aan te passen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

GESCHILLENBESLECHTING
Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van enig geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een “Geschil” en gezamenlijk de “Geschillen”) die door u of ons (individueel, een “Partij” en gezamenlijk , de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst te proberen om over eventuele Geschillen (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met een andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil te laten beslechten op basis van class action of om gebruik te maken van class action-procedures; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil in een zogenaamde representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aanhangig te maken.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die de intellectuele eigendomsrechten van een Partij trachten af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke claim voor een voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat binnen het gedeelte van deze bepaling valt dat onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken vermeld onder jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES
Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

VRIJWARING
DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE WORDEN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, ( 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN, EN/OF ( 6) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE WORDT GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AAN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELKE MEDIUM OF IN WELKE OMGEVING DAN OOK, DIENT U UW GEZONDHEID TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE BENUTTEN WAAR PASSEND.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT HET TEGENOVERGESTELDE HIERIN VERMELDE, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN ONS HEBT BETAALD. BEPAALDE WETTEN VAN DE AMERIKAANSE STAAT EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

VRIJWARING
U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten ' vergoedingen en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site verbinding heeft gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS
We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt met als doel de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Site. U stemt ermee in dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons voortvloeiend uit dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van onlineformulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE GEGEVENS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN GEGEVENS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in welk rechtsgebied dan ook die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische documenten vereisen, of voor betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier. dan elektronische middelen.

GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË
Als een klacht bij ons niet op bevredigende wijze wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs.

GEMENGD

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan ​​door de wet. Wij kunnen op elk moment een deel of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen. bepalingen. Er is geen sprake van een joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze heeft opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hierbij om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

ondersteuning@himobikes.com